Regulamin serwisu

1. Wstęp

 • Niniejszy Regulamin definiuje zasady i warunki korzystania z internetowego Serwisu ogłoszeniowego, znajdującego się pod adresem www.napiszepismo.pl.
 • Napiszepismo.pl to internetowy portal ogłoszeniowy, który oferuje możliwość publikacji ogłoszeń o tematyce pomocy w redagowaniu pism i podań.
 • Głównym celem Serwisu jest ułatwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikami oferującymi i szukającymi usług pomocy w redagowaniu pism i podań.

2. Definicje

 • Serwis - internetowy portal ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.napiszepismo.pl
 • Administrator - administrator Serwisu
 • Użytkownik - osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności Serwisu
 • Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie publikowanie na ramach Serwisu
 • Ogłoszeniodawca - Użytkownik dodający swoje ogłoszenie do bazy Serwisu
 • Zapytanie - wiadomość przesłana od Użytkownika do Ogłoszeniodawcy w nawiązaniu do opublikowanego Ogłoszenia
 • Regulamin - niniejszy regulamin

3. Postanowienia ogólne

 • Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.
 • Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników oraz nie odpowiada za prawdziwość podawanych przez nich danych.
 • Administrator nie weryfikuje wiarygodności ofert i treści prezentowanych w opublikowanych Ogłoszeniach.
 • Administrator nie pośredniczy oraz nie ingeruje w kontakt i umowy zawierane pomiędzy Użytkownikami, nie jest również stroną w zawieranych transakcjach.
 • Administrator nie bierze udziału i nie rozstrzyga sporów powstałych pomiędzy Użytkownikami.
 • Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli narusza ono jakikolwiek punkt Regulaminu lub przepisy prawa.
 • Administrator ma prawo do cyklicznego usuwania starszych i powtarzające się Ogłoszeń bez informowania o tym ich autorów.

4. Publikacja ogłoszeń

 • Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość publikacji Ogłoszeń darmowych i płatnych, nie ingerując w ich treść.
 • Pełna oferta Ogłoszeń wraz z ich cenami jest wyświetlana podczas procesu dodawania Ogłoszenia.
 • Treść każdego Ogłoszenia powinna być własnością Użytkownika oraz musi być sporządzona w języku polskim, zgodna z prawdą i zrozumiała dla wszystkich Użytkowników.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 • Treść Ogłoszenia nie może zawierać odnośników do serwisów internetowych, które nie są związane z tematyką ogłoszenia.
 • Dodanie Ogłoszenia do bazy Serwisu następuje po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza dodawania ogłoszenia, opłaceniu wybranych usług (w przypadku ogłoszeń płatnych) oraz zaakceptowaniu go przez Administratora.

5. Przesyłanie zapytań

 • Na stronie każdego opublikowanego Ogłoszenia, serwis udostępnia formularz kontaktowy, który umożliwia wysłanie Zapytań bezpośrednio do autora Ogłoszenia.
 • Formularze kontaktowe są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 • Zapytania od Użytkowników w niezmienionej formie są przekazywane bezpośrednio na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę podczas dodawania Ogłoszenia.
 • Po przesłaniu Zapytania, Użytkownik może podjąć decyzję o przekazaniu go do innych Ogłoszeniodawców.
 • Serwis nie pośredniczy oraz nie ingeruje w komunikację Użytkowników po przekazaniu Zapytania.
 • W przypadku Ogłoszeń darmowych, Serwis ma prawo do ograniczenia liczby przekazywanych Zapytań.

6. Prawa i obowiązki Użytkowników

 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Ogłoszeniodawca może usunąć swoje Ogłoszenie poprzez wysłanie wiadomości zawierającej numer ID Ogłoszenia na adres e-mail Adminstratora, który znajduje się w dziale kontakt.

7. Działania zabronione

 • Wszelkie działania naruszające dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje lub szeroko pojęty interes Serwisu i Administratora są zabronione.
 • Wykorzystywanie formularzy kontaktowych do rozsyłania niechcianych wiadomości (spamu) jest zabronione.

8. Pomoc, reklamacje, odstąpienie od umowy

 • Serwis dokłada wszelkich starań, aby udostępniać usługi najwyższej jakości.
 • Wszelkie reklamacje, pytania i sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail Adminstratora, który znajduje się w dziale kontakt.
 • Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych.
 • Użytkownik może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Administratorowi stosowne oświadczenie woli.

9. Zasady odpowiedzialności

 • Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania podejmowane podczas korzystania z Serwisu.
 • Treść Ogłoszeń i przesyłanych Zapytań stanowi własność ich autorów, serwis nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania Użytkowników.

10. Postanowienia końcowe

 • Ogłoszenia opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu bez informowania o tym Użytkowników.

Data aktualizacji: 19.02.2023 r.